Društvene mreže

Dozvole

CIJENA GODIŠNJIH DOZVOLA

ZA ČLANOVE OVLAŠTENIKA RIBOLOVNOG PRAVA

01.01.-31.12. DNEVNA DOZVOLA
(VRIJEDI 24 SATA)
DOZVOLE ZA RIBOLOV IZ ČAMCA
NA RIJECI SAVI
01.01.-31.12.
Hrvatski i strani državljani
od 19 i više godina života
100,00 kn
državna dozvola

400,00 kn
članarina (ŠRS BPŽ)
20,00 kn dnevna dozvola
+ 80,00 kn
naknada za uređenje voda
= 100,00 kn

50,00 kn trodnevna dozvola
+ 200,00 kn
naknada za uređenje voda
= 250,00 kn

70,00 kn sedmodnevna dozvola
+ 300,00 kn
naknada za uređenje voda
= 370,00 kn
100,00 kn
Hrvatske i strane državljanke
od 15 i više godina života
100,00 kn
državna dozvola

200,00 kn
članarina (ŠRS BPŽ)
Hrvatski i strani državljani
od 15 do 18 godina života
Hrvatski državljani
invalidi domovinskog rata
Republike Hrvatske
100,00 kn
državna dozvola

400,00 kn
članarina (ŠRSBPŽ)

OBVEZUJUĆE UPUTE RIBIČIMA

Svi ribiči koji žele biti članovi ovlaštenika ribolovnog prava dozvole za tekuću godinu mogu kupiti u udrugama, u kojima žele biti članovi, uz predočenje uvjerenja o položenom ribičkom ispitu.

Svi ribiči koji kupuju dozvolu i člansku kartu od ovlaštenika ribolovnog prava ŠRS BPŽ obvezni su poštivati, uz sve ribolovne propise RH, i odluke ovlaštenika ribolovnog prava, sukladno članku 22. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 49/05).

Svaki ribič koji je kupio člansku kartu dužan je odraditi najmanje dvije radne akcije godišnje, u suprotnom dužan je Športsko ribolovnoj udruzi uplatiti 100,00 kn za svaku neodrađenu radnu akciju.

Prilikom prelaska iz udruge u drugu udrugu ribič je dužan dostaviti potvrdu od stare udruge o uredno izvršenim obavezama u protekloj godini. Ovo ne važi za ribiče koji se po prvi put učlanjuju u bilo koju udrugu ovlaštenika ribolovnog prava.

 

Ribe ulovljene u športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.

Športski ribolov na vodama ovlaštenika ŠRS BPŽ dopušten je uz posjedovanje državne dozvole za tekuću godinu, članske iskaznice, M ribič aplikacije i osobne iskaznice, koje ribolovac mora imati sa sobom, na vodi.

Kadeti koji do kraja tekuće godine navršavaju 14 godina u ribolovu moraju biti u pratnji ribiča koji ima državnu dozvolu i ostale potrebne dokumente.

Športski ribolov dozvoljen je s tri ( 3 ) ribolovna štapa s po jednom udicom.

Svaki ribolovac, koji ima namjeru ulovljenu ribu ponijeti kući, obavezan je istu staviti u čuvaricu, koja mora biti u vodi i u knjižicu popisa ulova upisati potrebne podatke. Ribe ulovljene u športskom ribolovu koje se zadržavaju moraju biti, neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofejnih primjeraka ribe.

Prilikom ribolova zabranjeno je devastiranje i onečišćenje ribolovnog pojasa i njegovog okoliša.

Prilikom obavljanja ribolova zabranjeno je ostavljanje pribora i opreme bez prisutnosti vlasnika.

 

DNEVNA DOZVOLA:

 1. Dnevna dozvola važi 00:00 do 23:59 na dan kad je kupljena.
 2. Dnevna dozvola se može prodati unaprijed, ako ribič zna dan kada će ići u ribolov.
 3. Dnevna dozvola se izdaje hrvatskom i stranom državljaninu bez predočenja potvrde o položenom ribičkom ispitu.
 4. Prodavatelj dnevne dozvole dužan je, prilikom izdavanja dozvole, obavijestiti ribiča o granicama ribolovnog područja ili zone, kao i dopuštenim ribolovnim alatima, opremi, mamcima i mjerama zaštite riba.
 5. Svaki ribič, uz prodanu dnevnu dozvolu, treba instalirati aplikaciju M ribič.
 6. Ribič je obvezan, nakon završetka ribolova na ribolovnoj vodi, a prije odlaska s iste, upisati podatke o zadržanom ulovu u športskom ribolovu, u aplikaciju M ribič.

PROPISI RIBOLOVNOGOSPODARSKE OSNOVE

 9. 6. Dopuštene vrste ribolovnih mamaca

U smislu Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN br. 49/05 – pročišćeni tekst), mamac je sve ono čime se mami i lovi riba. Svrha mamca je da svojim mirisom, bojom, izgledom ili vibracijama privuče ribu i navede ju da ga prihvati ustima. Mamci se dijele na prirodne i umjetne. Unutar prirodnih mamaca prema podrijetlu razlikujemo biljne i životinjske. Odabir mamca ovisi o načinu i prioritetima hranidbe ribe koja se lovi.

 

Dopušteni mamci životinjskog porijekla:

 • gujavice, pijavice
 • kukci
 • i svi ostali dopušteni mamci životinjskog porijekla.

 

Dopušteni mamci biljnog porijekla:

 • žitarice
 • voće
 • leguminoze
 • i svi ostali dopušteni mamci biljnog porijekla.

 

Dopušteni prerađeni mamci:

 • kruh - boile - žganci
 • paste - gotove hrane
 • i svi ostali dopušteni prerađeni mamci.

 

Kao mamac za lov ribe u ribolovnim vodama zabranjena je uporaba strane vrste ribe (žive ili mrtve). Na ribolovnim vodama ovlaštenika dozvoljena je i uporaba svih zakonski dozvoljenih umjetnih mamaca (varalice, umjetne mušice, wobleri i dr.).

 

9. 7. Maksimalna dopuštena količina mamaca

Poseban problem u ribolovu predstavlja unos prekomjernih količina mamaca i prihrane, brašnastih struktura, poglavito boilia koje se prave kombinacijom više vrsta brašnaste hrane i aromatičnih aditiva. Masovni unos ovakve hrane u malene zatvorene vode, može dovesti do ozbiljnih problema i poremećaja bio-kemijske ravnoteže ribolovne vode, te njene eutrofikacije. Razvodnjena i disperzirana smjesa nepojedenih boilia, kao i smjesa probavljenih ostataka boilia, a zajedno s masom ostale organske tvari u vodi, razgrađuje se od strane aerobnih mikroorganizama, pri čemu se troši otopljeni kisik u vodi. Zbog sprječavanja unosa prekomjernih i kemijski obogaćenih količina mamaca brašnastog podrijetla tijekom ribolova, ribič ne smije ribu u vodi prihranjivati s više od 2 kg hrane dnevno u stajaćim vodama (boilia, peleta ili druge brašnaste hrane), kako sugeriraju Wolos et al. (1992.).

 

9.8. Mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha

U cilju zaštite i održavanju ribljih zaliha uvode se sljedeće mjere:

 • Obvezno vraćanje ulovljenih primjeraka vrste karas (Carassius carassius).
 • Zabrana športskog ribolova na stajačici na kojoj se održao „šaranski kup“ do idućeg dana u svitanje.
 • Dopušten je noćni športski ribolov na stajaćicama uoči državnih blagdana te vikendom u periodu 1.4.2020 do 1.11.2020.
 • Dopušteno je obavljanje športskog ribolova iz čamca na rijeci Savi.
 • Zabranjeno je obavljanje športskog ribolova iz čamca na svim lijevim pritokama rijeke Save.
 • Zabranjeno je obavljanje športskog ribolova iz čamca na svim stajaćicama.
 • Dozvoljena je upotreba čamca na jezeru Petnja u svrhu prijevoza ribolovaca.
 • Dozvoljena je upotreba čamca ribočuvarskoj službi na svim ribolovnim vodama ovlaštenika.
 • Uvodi se zabrana noćnog ribolova na vodama stajaćicama u periodu od 1.studenog do 1. travnja teluće godine. Dozvoljen je noćni ribolov u periodu od 1.4 do 1.11 tekuće godine vikendom od petka popodne do nedjelje prema vremenu određenom za pojedini mjesec i noć uoči državnog praznika ili blagdana. Na dan praznika ili blagdana ribolov je dozvoljen prema vremenu određenom za pojedini mjesec. Na tekućicama noćni ribolov je dozvoljen cijelu godinu.
 • Na vodama stajaćicama vrijeme dozvoljenog ribolova po mjesecima je prema sljedećoj dinamici:
 • Prosinac, Siječanj - od 8.00 do 16.00 sati
 • Veljača i Studeni - od 7.00 do 17.00 sati
 • Ožujak i Listopad - og 6.00 do 18.00 sati
 • Travanj, Svibanj i Rujan - od 6.00 do 20.00 sati
 • Lipanj, Srpanj i Kolovoz - od 6.00 do 21.00 sati

 

Ostale mjere zaštite i pravila ponašanja na pojedinim ribolovnim vodama odrediti će se na Skupštini Saveza, a svi ribiči koju kupuju dozvole od ovlaštenika obvezni su poštivati odluke ovlaštenika sukladno članku 22. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 49/05).

 

10. 1. Maksimalna količina dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova

Vrijedni podaci o učinkovitosti gospodarenja na ribolovnim vodama dobivaju se iz statistika o ulovu, evidencije o poribljavanju, omjera nasađenih markiranih i ulovljenih riba, težinskog omjera nasađenih i ulovljenih riba, količine ribe ulovljene na jednu godišnju ribolovnu dozvolu i evidencije o posjećenosti ribolovne vode. Omjer nasađenih i ulovljenih riba je vrijedan pokazatelj uspješnosti ribolova, a ujedno se dobivaju informacije o ispravnosti poribljavanja, načinu poribljavanja, migraciji riba i sl. Težinski omjer nasađenih i ulovljenih riba, pak daje sliku o prirastu ribe u nekoj ribolovnoj vodi, odnosno o biološkoj produktivnosti te vode. Dnevna i godišnja ribolovna kvota, u vodama koje se poribljavaju, povećava se proporcionalno količini ribe kojom se u tekućoj godini poribljavalo, što će odrediti stručna osoba ovlaštenika ribolovnog prava godišnjim planom gospodarenja.

Maksimalni dnevni ulov po ribiču:

 • Na ribolovnim vodama ovlaštenika, dnevno je dozvoljeno zadržati jedan primjerak sljedećih vrsta riba: šaran, smuđ, štuka i som
 • Na stajaćim ribolovnim vodama dnevno je dopušteno zadržati šarana do 4 kg i amura do 5 kg. Primjerci iznad navedenih masa obvezno se moraju vratiti neozljeđeni u vodu.
 • Na tekućim ribolovnom vodama ovlaštenika dnevno je dozvoljeno zadržati do 5 kg bijele ribe, dok je na stajaćim ribolovnim vodama ovlaštenika dozvoljeno zadržati do 2 kg bijele ribe.
 • S obzirom na to da ovlaštenik računa s ribolovnim pritiskom od oko 2000 ribiča s kupljenom dozvolom za športski ribolov (19 i više godina), godišnji ulov po ribiču iznosi oko 42,00 kg.

 

10. 3. Vrijeme lovostaja i najmanje veličine riba ispod koje se ne smije loviti

Vrsta ribe Lovostaj Najmanja veličina (cm)
Štuka 1. veljače – 31. ožujka 40
Smuđ 1. ožujka – 31. svibnja 40
Šaran 1. travnja – 31. svibnja 40
Som 16. travnja – 15. lipnja 60
Kečiga 1. ožujka – 31. svibnja 40
Linjak nema lovostaja 20
Mrena nema lovostaja 28

Ribe se mjere po dužini od početka usta do kraja sklopljene repne peraje (totalna dužina). Svi primjerci riba ulovljeni za vrijeme lovostaja, kao i svi primjerci ulovljeni ispod najmanje veličine određene Naredbom o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu (NN br. 82/05), moraju se odmah osloboditi i vratiti u ribolovnu vodu.

Ukloni sve
 • ŠRS brodsko-posavske županije
 • ŠRU "Amur" Slavonski Šamac
 • ŠRU "Bačica" Cernik
 • ŠRU "Bajer" Rešetari
 • ŠRU "Bistro" Gornja Vrba
 • ŠRU "Brezna" Garčin, Zadubravlje
 • ŠRU "Čikov" Bebrina, Šumeće
 • ŠRU "Graničar" Klakar
 • ŠRU "Grgeč" Sikirevci, Jaruge
 • ŠRU "Klen" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Linjak" Velika Kopanica
 • ŠRU "Ljeskove vode" Bukovlje
 • ŠRU "Matnik" Bebrina, Kaniža
 • ŠRU "Mrena" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Mrist" Oprisavci
 • ŠRU "Orljava" Oriovac, Lužani
 • ŠRU "Pastrva" Okučani
 • UŠR "Petnja" Sibinj
 • ŠRU "Šaran" Garčin, Bicko Selo
 • BIRU "Šaran" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Šaran" Oriovac
 • ŠRU "Šaran" Stara Gradiška
 • ŠRU "Sava" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Sava" Davor
 • ŠRU "SMUĐ" Oprisavci, Svilaj
 • ŠRU "Smuđ" Sikirevci
 • ŠRU "Som" , Slavonski Brod
 • ŠRU "Štuka" Donji Andrijevci
 • ŠRU "Štuka" Vrpolje
 • ŠRU "Štuka" Nova Kapela
 • ŠRU "Sunčar" Bebrina
 • ŠRU "Ulovi i pusti" Sibinj
 • ŠRU "Vidra" , Nova Gradiška
 • ŠRU "Vlakanac" Nova Kapela, Magić Mala
© 2024 Športsko-ribolovni savez brodsko-posavske županije Torus Web logo